Inschrijving dient schriftelijk via een aanmeldingsformulier te geschieden. Door ondertekening van het formulier verklaart men zich akkoord met de algemene voorwaarden en tarieven van Rootz.

Bij Rootz kan men altijd starten met een proefmaand. Wie daarna de lessen wil vervolgen schrijft in tot wederopzegging (met een opzegtermijn van 1 maand). Voor de inschrijving ná de proefmaand wordt € 10,00 administratiekosten in rekening gebracht.

Opzeggen dient schriftelijk of per e-mail te geschieden, òf via de knop ‘uitschrijven’ op www.rootzmuziekschool.nl . Hierbij geldt een opzegtermijn van 1 maand, gerekend vanaf de maand volgend op die waarin wordt opgezegd (datum poststempel of e-mail) Om misverstanden te voorkomen kunnen mondelinge opzeggingen niet worden geaccepteerd. Na opzegging wordt berekend hoeveel het cursusgeld tot en met de laatste lesdatum bedraagt. Omdat het lesgeld in 1x of in gelijke termijnen wordt voldaan volgt een eindafrekening indien blijkt dat er teveel of te weinig lesgeld is voldaan.

Het cursusjaar 2021-2022 loopt van 30 augustus 2021 tot en met 28 augustus 2022.

Aanvangen met lessen is bij voldoende plaats gedurende het gehele seizoen mogelijk.

De vermelde lestarieven gelden tot en met 28 augustus 2022. Indien de tarieven voor het seizoen 2022-2023 gewijzigd worden, wordt hiervan tijdig mededeling gedaan.

Voor ieder tweede gezinslid en/of instrument wordt een korting van 5% op de lestarieven gegeven. Bij 3 of meer gezinsleden of instrumenten krijgt iedere inschrijving 5% korting.

Indien het lesgeld in maandelijkse termijnen wordt voldaan dient dit vóór de 5e van de betreffende maand op de rekening van Rootz te zijn bijgeschreven.

Voor toe te sturen betalingsherinneringen kan € 5,00 porto- en administratiekosten in rekening worden gebracht.

Bij het niet nakomen van de financiële verplichtingen zullen alle invorderingskosten voor rekening van de leerling komen.

Indien door ziekte of andere omstandigheden een les moet worden verzuimd verzoeken wij u dit door te gegeven. Aan afwezigheid van de leerling kan geen recht tot restitutie worden ontleend.

Bij ziekte of afwezigheid van een docent wordt getracht een vervangend docent in te zetten. Indien dit niet lukt wordt vanaf de tweede uitgevallen les (per seizoen) lesgeld gerestitueerd.